Matematiksvårigheter i skolan eller Skolsvårigheter i matematik. – PDF

oktober 29, 2019

Ett kärnämne i ord och siffror. Vad visar forskningen? Birgitta Rudenius 1 Matematikämnet livslångt lärande. * Intresse * Motivation * Nyfikenhet * Matematiksvårigheter Vad säger forskningen? 2 Kärnämnet

Source: Matematiksvårigheter i skolan eller Skolsvårigheter i matematik. – PDF


Lära nytt

oktober 24, 2019

Jag älskar att lära mig nya saker!!! Det är en lycka att kunna just det. Man tar sig över hinder, man bemästrar, man erövrar … och det känns toppen. Ibland har man någon som ger feedback på vägen och ibland inte. Alla som tar sig tid att ge feedback till andra bör få en eloge. Detta är min – Ni är toppen!

Idag vill jag tacka Martin och Dianne ❤ Ni var båda hjälp på vägen.

Dessutom känns det som att vara med på tåget för ny teknik in i framtiden. Ny för ett tag tills den blir ersatt. Men milde tid så smidigt det kunde genomföras på detta nya jämfört med det etablerade konventionella. Och dessutom lite roligt 🙂

Känner mig glad och stolt.

Birgitta: Man lär så länge man lever!

 


Apropå ELVIS

september 28, 2019

The King and only … soulmate …

ELVIS


Sanningen om Jesus

september 22, 2019

Tänk att jag hade sparat denna sida –
(Förgångna källor: Externa länkar:  Gnosticismen   Mycket intressant  Thomasevangeliet )

Jag tror inte på kyrkans Gud eller kyrkans ritualer eller kyrkans leverne …
… jag är inte religiös …
… jag är kanske inte heller kristen …
… jag är den jag är …
… allt annat saknar betydelse …

Sanningen om Jesus.
Jesus som filosof (och möjligen psykolog).


Genom Thomas evangeliet blir min bild av Jesus bekräftad.
Min bild av Jesus har inte varit förenlig med vad kyrkan eller kristenheten uppvisat genom tiderna.
Därför lämnade jag svenska statskyrkan.

Men …

Jag tror på den ”sanning” som filosofen Jesus talar.
Jag har dock mycket svårt att använda begreppen ”Gud” och ”Fader” och söker därför andra namn för dessa begrepp.

Att ”Kraften” finns inom oss själva är jag helt övertygad om.

***

Jag ser Jesus som en mycket klok medmänniska och en människovän med nästan gränslös godhet samtidigt med alldeles tydliga gränser för vad som är rätt och vad som är fel.


Jesus ord om ”Gud”:
– Om någon ser upp mot skyn och säger sig se Gud däruppe, då betyder det att bara fåglar kunna nå Gud. Medan jag säger att om ni bara lär känna er själva och kommer till insikt om den kraft som finns inom er, så har ni därmed funnit Gud.

Jesu lärjungar sade:
– Vem är du egentligen?

Jesus svarade:
– Jag är en människa som ni. Som uttrycker vad jag inom mig känner att ni behöver undervisas om.


Jesus sade:

– Den som söker vinna världen med svärd i handen är inte världen värdig, då allt ont du gör skadar dig själv mer än någon annan.

– Om du tror att den fysiska kroppen ger psyket liv tror du fel, då det är det psykiska som ger din fysiska kropp dess liv.

– Sök först själv sanningen i mina ord innan du försöker lära andra förstå den.

– Älska andra som du älskar dig själv, och låt detta vara ditt rättesnöre.

– Den som börjar söka finner mer och mer, medan den som låter bli att söka blir fråntagen också det vetande han fått från födslen.

– Saliga är de som är fattiga och bedrövade ty de har lättast att förstå innebörden i mina ord, då den som är rik och välmående inte söker efter det som är bättre.

– Saliga är de människor som lider ty de har lättast för att finna vad gott är.

– Hos den som är god blir skörden alltid god. Hos den som är god kan ogräset inte spira. Medan ogräset hos den onde alltid frodas och ger starkt beskuren skörd.

– Saliga är ni som blir hatade och förföljda ty ni skall bli upprättade medan de som förfölja kommer att bli förföljda till dess de bedjer om nåd.

– Om ni låter godheten styra era handlingar kommer godheten att frälsa er. Om ni inte har godheten inom er kommer ondskan att förtära er.

– Den som lär känna sanningen övervinner världen med dess samlade ondska.

– Den som står mig nära är nära sanningen. Den som är långt borta från mig är också långt borta från det eviga riket.

– Bilderna av riket finns redan inom dig men ljuset saknas för att du ska kunna förnimma dem, ända till dess du förstår sanningen. Den sanning som gör dig för evigt fri.

– Olycklig är den som  tror sig äga endast ett liv och olycklig är den själ som har sin boning i en sådan kropp.


Jesu lärjungar frågade:
– Är alla människor våra bröder och systrar?

Jesus svarade:
– Ja. Alla som gör min Faders vilja är våra bröder och systrar. Ingen av dem är mindre värd än den andre. Inte så länge de har godheten i sitt hjärta.


Jesus sade:
– Saliga är de som vet att det finns rövare som kan komma in i hans inre och beröva honom hans kraft, så att han håller vakt vid sin tankes och sitt förnufts dörr.

– Stackars den kropp som är behärskad av en ond själ och ve den själ som är inrymd i en ondskefull människas kropp.


Jesu lärjungar sade:
– Vilken dag kommer eviga riket?

Jesus svarade:
– Eviga riket kommer inte. Det finns redan. Det har alltid funnits. Ty eviga riket har du inom dig. I din själ.


Simon Petrus sade:
– Låt Maria Magdalena gå bort från oss, ty kvinnor är inte värdiga att vara bland oss dig trogna.

Jesus svarade:
– Har du icke ännu förstått att vi alla äro jämlikar inför vår Fader. Att en kvinna är lika mycket värd som en man. Att kvinnor lika väl som män äga tillträde till Guds rike. Det rike som vi alla äro delar av.


Thomasevangeliet troligen från 150 e. Kr. hittades i Egypten på 1940-talet. Undrar hur kyrkligheten ställer sig till detta Evangelium?


Hennings Madonna


Grisens år

juni 24, 2019

Jag är född i Grisens år enligt den kinesiska kalendern. Det är Grisens år nu 2019 och det kommer igen vart 12-e år.

”Grisens år har fått symbolisera ärlighet hos kineserna. Att vara gris är att vara upplyst och med det kommer även förståelse. Tålamod och omtänksamhet är andra ord som är associerat med grisens år. Det är ett år då vi bör tänka mer på varandra, tro gott om varandra och lära oss att förlåta. Grisar hjälper andra människor och detta är en fin egenskap som vi kan lära oss av dem. Grisens år är det 12:e och sista året i det kinesiska horoskopets cykel. ”

Mina barn och barnbarn är födda i …
Äldsta barnet/sonen, äldsta flickbarnbarnet och äldsta pojkbarnbarnet är alla tre födda i Hundens år.
Mellanbarnet/dottern och yngsta pojkbarnbarnet är båda födda i Råttans år.
Yngsta barnet/dottern och näst äldsta barnbarnet är båda födda i Tuppens år.

Min storasyster i Hästens år.
Min lillasyster är född i Tigerns år.

Och min favorit i Sjumilaskogen har alltid varit Piglet ❤

piglet_te


Pogácsa

april 2, 2019

Nu har jag hittat ett nytt ställe – med bästa pogácsan – en parallellgata till Gågatan Váci.

Den äts med getost och starkt svart kaffe.


Talking Sence

februari 12, 2019

… to myself …


Nya tider – *Change*

januari 3, 2019

As you know, a time of immense importance – your Transit Period – could be entering into your life as early as Saturday January 12.

It is a time, if navigated properly, of great opportunity and is a time when you will have the ability to FINALLY ATTRACT ABUNDANCE where you feel you are struggling most.

It is in this time that is fast approaching for you, that you will be able to shake the cloud that may have been covering you and BLOCKING YOU FROM GAINING LUCK AND HAPPINESS, specifically in the areas of LOVE and ABUNDANCE.

Birgitta, you may be feeling this Transit Period right now!

You made an excellent decision asking me for help, and at the right time it seems, too.

You see, Transit Periods are an extraordinary combination of things coming together, not least the position and surrounding influences of the most influential heavenly body: Mercury

**************************

The numerology character resulting from the date you first contacted me is: 5

Extroverted, energetic, resourceful and adventurous, you are impatient and hungry for the taste of life! You’ll approach many forks along your path, and you’ll welcome each change as a new opportunity. Change is the name of the game for you, as is championing freedom. You are a born progressive — forward-thinking, liberal and super resourceful. You are also active, daring, non-conventional, unpredictable, and attracted by physical senses and indulgences. Pragmatic and opportunistic, you can be very persuasive. You will succeed in any career that calls for energizing power rather than routine.

**************************

I will divulge all in a minute, but I must tell you that it is a very special occurrence to realize one may be on the cusp of such an extraordinary period of change.

You see, by requesting your reading it tells me that you are ready to make a difference in your life and open the path to love and abundance.

There is an incredible potential inside you – a Life Force – waiting to break free. It KNOWS that its time has come to be released.

I must tell you though, there could be some not so good news in your future… I will explain that to you shortly as well.

Again, as promised, your brief yet lovely Mini-Reading has been prepared for you.

This Free Mini-Reading will paint a clear picture of how your life SHOULD appear by this time in your life’s journey, but will not cover the important dates and decisions you will have to make during your coming Transit Period ( Your TRANSIT PERIOD GUIDE TO LUCK AND HAPPINESS will serve as a guiding beacon of light for you during this most auspicious time).

Although I have spent literally thousands of hours providing personalized guidance to those in need from around the globe (I’ll explain more in a bit), what only matters is that your reading helps you, right now!

Keep in mind that these insights best apply when you are in touch with your TRUE SELF. The one that is apparent in your birth patterns, and the one that is always to be found inside you. If you feel that these revelations may be a bit on the optimistic side, it is because there is something that has been blocking you from reaching this TRUE POTENTIAL – the potential your coming Transit Period will be able to carry you to.

In other words, Birgitta, it’s possible there has been some ”fog” pursuing you practically since childhood, and that you’ve had one problem after another, especially as far as money is concerned. You know what I’m talking about – the anxiety and suffering you may have had to put up with, as well as your present problems too.

Some opposing influence might create an abnormal block to the way your TRUE SELF should be living, as you will see in your Free Mini-Reading.

But what’s most important is that things can change, and more importantly YOU DESERVE to see them change.

I’ll explain in more detail shortly, but for now, let’s jump right in to the Free Mini-Reading:


br2019gemini

2019

Birgitta

Som du vet kan en tid av enorm betydelse – din övergångsperiod – komma in i ditt liv så tidigt som lördag den 12 januari.

Det är en tid, om du navigerat ordentligt, med bra tillfälle och det är en tid då du kommer att kunna FINALLY ATTRACT ABUNDANCE där du känner att du kämpar mest.

Det är i den här tiden som snabbt närmar sig dig, att du kommer att kunna skaka det moln som kan ha täckt dig och BLOCKA DIG FRÅN ATT LYCKA OCH LYCKLIGA, särskilt inom områdena KÄRLEK OCH OMFATTNING.

Birgitta, du kanske känner den här transitperioden just nu!

Du gjorde ett utmärkt beslut som frågar mig om hjälp, och vid rätt tillfälle verkar det också.

Du ser, Transit Perioder är en extraordinär kombination av saker som kommer samman, inte minst positionen och omgivande influenser av den mest inflytelserika himmelska kroppen: Mercury

Nummerbeteckningen som härrör från det datum du först kontaktade mig är: 5

Extroverted, energisk, resursfull och äventyrlig, du är otålig och hungrig för smaken av livet! Du kommer att närma dig många gafflar längs din väg, och du välkomnar varje förändring som en ny möjlighet. Förändring är namnet på spelet för dig, som är mästerskapets frihet. Du är en född progressiv – framtänkande, liberal och superfysisk. Du är också aktiv, vågad, icke-konventionell, oförutsägbar och lockad av fysiska sinnen och avlatningar. Pragmatisk och opportunistisk kan du vara mycket övertygande. Du kommer att lyckas i vilken karriär som helst som kräver kraften i stället för rutin.

Jag kommer att avslöja alla om en minut, men jag måste säga att det är en mycket speciell händelse att inse att man kan vara på grund av en sådan extraordinär förändringsperiod.

Du ser, genom att begära din läsning, berättar jag att du är redo att göra skillnad i ditt liv och öppna vägen till kärlek och överflöd.

Det finns en otrolig potential inom dig – en Life Force – som väntar på att bryta sig fri. Det vet att dess tid har kommit att släppas.

Jag måste dock berätta för dig, det kan finnas några inte så bra nyheter i din framtid … Jag kommer att förklara det för dig inom kort också.

Återigen, som lovat, har din korta, men ändå ljuvliga läsning, blivit förberedd för dig.

Denna Gratis Mini-läsning kommer att måla en tydlig bild av hur ditt liv borde visas vid den här tiden på ditt livs resa, men täcker inte de viktiga datum och beslut som du måste göra under din kommande transitperiod (Din TRANSIT PERIOD GUIDE ATT LUCK OCH LYCKET kommer att fungera som en ledande ljusstyrka för dig under denna mest lovande tiden).

Även om jag bokstavligen har spenderat tusentals timmar som ger personlig vägledning till dem som behöver från hela världen (jag kommer att förklara mer lite) är det bara viktigt att din läsning hjälper dig just nu!

Tänk på att dessa insikter bäst gäller när du är i kontakt med din SÄR SJÄLV. Den som är uppenbar i dina födelsemönster, och den som alltid finns inom dig. Om du känner att dessa uppenbarelser kan vara lite på den optimistiska sidan beror det på att det finns något som har blockerat dig från att nå denna SÄRSKILDA POTENTIAL – den potential som din kommande transitperiod kommer att kunna bära dig till.

Med andra ord, Birgitta, det är möjligt att det har funnits någon ”dimma” som eftersträvar dig praktiskt sedan barndomen, och att du har haft ett problem efter det andra, särskilt vad gäller pengar. Du vet vad jag pratar om – den ångest och lidande du kanske har haft att göra med, liksom dina nuvarande problem också.

Vissa motsatta inflytanden kan skapa ett onormalt block för hur din SÄRLIGE SJÄLV bor, som du kommer att se i din fria minisläsning.

Men det som är viktigast är att saker kan förändras, och ännu viktigare, du vill se dem förändras.

Jag kommer att förklara mer detaljerat inom kort, men för nu, låt oss hoppa in i Free Mini-Reading:
Gratis mini-läsning till Birgitta

Du behöver hitta svaren på vissa frågor som berör dig personligen, frågor som du säkert har frågat dig själv ganska länge. Du är involverad i människorna runt dig, du är intresserad av din framtid, och du letar efter sätt att göra ditt dagliga liv enklare.

Låt oss börja med de viktigaste egenskaperna som utgör din psykologiska profil, dina karaktärs egenskaper som är helt exceptionella när du tittar på som helhet (separat taget kan dessa egenskaper tyckas vanliga, men i ditt fall förklarar deras kombinerade effekt mycket av betydelsen av ditt liv): Skönhetens skönhet, kärlek i livet, enkelhet, intelligens, grundad, ambitiös, tålamodig, lojal, energisk, varmhjärtad … och jag bör också nämna Lucky, eftersom tur lyckas på dig naturligt och kan bli helt fantastiskt om du visste hur du kan dra nytta av det!

Kärlek – känslor

Kärlek spelar en viktig roll i ditt liv, och du engagerar dig med glädje, visdom och tacksamhet. Du gör mycket för att förtjäna din lycka, och du hoppas att din signifikanta andra är villig att betala dig tillbaka i natura. Du vill se önskan och passion i ansiktet av din älskade, och du vill vara den enda personen som ska dra nytta av. Men var försiktig så du inte låter din känsla av besittning få överhanden, eller din passion kan bli en destruktiv avundsjuka. Jalousi kommer att förstöra vad din lyckliga stjärna vill att du ska bygga.

Här är några viktiga råd som kan hjälpa dig: Uthåll i din intimitet, låt inte någon in i ditt privatliv, diskutera aldrig dina problem med någon du inte helt litar på, och se till att människorna runt dig lämnar dig i fred vad gäller dina angelägenheter i hjärtat, eftersom de bara berör dig.

Socialt liv

Du har tillräckligt med personlighet och magnetism att göra utan någon överlägsen auktoritet. Ha tro på dig själv, i dina idéer och dina initiativ. Håll huvudet högt och uthålligt, och du kommer att gå vidare utan problem, även i de mest känsliga eller farliga tiderna.

Tur

Ditt gyllene nummer är 9, ditt lyckliga nummer par excellence. Använd nummer 9 så ofta du kan: till exempel när du sätter upp ett viktigt möte, insistera på den 9: e dagen i månaden eller klockan 9 på eftermiddagen; När du tar ett tåg, ta dig in i 9: e bilen. Använd det när du spelar spel etc.

Om du har förkroppsliga drömmar – och du borde! – 9 är ditt mest glädjande nummer. Det är också tur att resa och i ekonomiska frågor.

Och 17, ditt nummer för lycka, kan också användas för att bekämpa olycka.

Använd en kombination av dessa tre siffror så ofta du kan. Lycka kommer att göra många saker för dig, och din intuition kommer att göra resten.

Nu är det här som ska göra nästa!

Vi är mitt i en period med stor förändring, och möjligheterna är för bra för att vi ska låta dem gå utan att lyfta ett finger. Din framtid kan verkligen vara fantastisk på alla delar av ditt liv: glädje, känslor och olika andra aktiviteter. Och du har det stora privilegiet idag att vara i framkant för dem som kommer att dra nytta av den nya skörden. Med eller utan min hjälp.

 

VALET ÄR DITT!

Du har potential för otroliga saker, som du fick vid födseln (en möjlighet att få ut det mesta av din lycka), vilket står i stark kontrast till det svåra livet du leder och den otur som kan få orättvist att påverka dig på ögonblick.

Du kan enkelt lära dig hemligheter för att hantera de svårigheter och ekonomiska påfrestningar som följer dig.

Här är varför:

Venus, tillsammans med de andra planeterna som påverkar ditt öde, kan ge dig en enorm lycklig kraft.

Detta borde ha visat sig vara mycket positivt för dig när det gäller kärlek och förverkligandet av vad du verkligen håller kära i livet. Men det kanske inte har varit fallet.

Självklart har du haft några glada ögonblick vid vissa tillfällen i ditt liv. Men du kanske känner att du i allmänhet saknat lycka på många viktiga områden i ditt liv. Är det inte så?

Du har haft några perioder av lycka och lycka på din resa. Men det kan väl vara att förebygga dig från att ta fördel av det här, och du känner att det har gått förbi dig varje gång.

Det har utan tvekan också varit MÖJLIGHETER FÖR VINNAR, SOM VAR HUVUDIGT INGEN GRASP, men det verkar kanske som om en osynlig hand verkar hindra dig från att njuta av din potentiella framgång.

Som saker står nu tar du varje dag som det kommer, utan att verkligen veta vad som händer med dig imorgon.

Ibland kan du på grund av bristande självförtroende fatta beslut som i slutändan har allvarliga konsekvenser.

Du kanske tänker på att detta är allt ditt fel. Tja, det är inte precis så!

Du har allt du behöver för att lyckas och det är möjligt att några olyckliga omständigheter påverkar dig, vilket tvingar dig att fatta fela beslut, de som lockar otur i stället för lycka till (speciellt när det gäller din överflöd i livet).

Säg inte till dig själv: ”Jag har aldrig haft tur … Jag har bara för mycket otur … Jag kommer aldrig ut ur min nuvarande situation!”

Tro på mig, baserat på min erfarenhet kan jag med säkerhet säga att det inte är fallet alls. Tvärtom!

Du har rätt till lycka. Och du borde veta att det inte finns några oturiga stjärnor i ditt astrala diagram. Allt du behöver göra är att följa PATH TO LUCK AND HAPPINESS som anges av dina masterplaneter, som snart blir aktiva och påverkar ditt öde … om du vet hur man ringer på dem.

Det är synd, du begärde inte en läsning tidigare, Birgitta. Du kan leva med alla de lyckliga händelserna som har gått förbi dig.

Men jag är här för att berätta för Birgitta, att det inte är för sent!

Du ser att den transiteringsperiod som är snabb närmar sig är en väldigt unik när de inflytelserika kropparna som utgör ditt astrala diagram ligger i linje med varandra på ett sådant sätt att det sätter ditt liv på ”steroider”.

Har du någonsin märkt hur människor aldrig verkar ha en konsekvent mängd ”lycka”?

De pratar antingen om hur ”saker inte har gått vägen senast” … eller … ”Jag känner mig som en lycklig strejk!”

Jo Birgitta, det beror på att varje persons inflytelserika kroppar är i CONSTANT MOTION, som går in och ut ur synkronisering med varandra. Det finns så många faktorer som spelar in för att du kan jämföra det med att bli satt i en labyrint varje par månader.

Alla går igenom sin ”astral labyrint” utan att veta vilken riktning som ska tas vid varje tur. Ibland blir de ”lyckliga” och får ganska långt i sin labyrint, och andra gånger arbetar de själva i ett hörn direkt och de går igenom en olycka till en ny labyrint (en ny fas av astraljusteringar) börjar .

Då, en gång i en mycket sällsynt stund, kommer man att ingå en MAZE, NÅGON ANNAN. Som sagt har vissa människor aldrig verkligen upptäckt detta tillfälle, men de flesta kommer att gå in i en vid betydande tider i sitt liv.

Den hemliga nyckeln till denna labyrint finns i betydelsen av varje övergångsperiod. Faktum är att det här är en tid då de flesta människor hittar sin sanna kärlek, får den stora befordran, hitta det drömjobbet eller SUDDEN FIND A SOURCE OF ABUNDANCE som sätter dem tillbaka på deras fötter – oavsett hur ”långt” de får eller var de hamnar i labyrinten.

Att göra det i slutet av labyrinten är väldigt sällsynt och svårt att göra, men bara av otroliga odds finns det några få handfulla människor som når slutet och plötsligt befinner sig i livet. De har alltid drabbats av … De har insåg deras Ultimate Destiny.